نشریه سد و نیروگاه برق آبی- صفحه اصلی
اصول اخلاقی انتشار

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/7 | 
این مجله به اصول کمیته بین المللی اخلاق نشر (Cope) و منشور اخلاقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متعهد است. 
نشانی مطلب در وبگاه نشریه سد و نیروگاه برق آبی:
http://journal.hydropower.org.ir/find.php?item=1.38.36.fa
برگشت به اصل مطلب